หน้าหลัก  
แนวทางการบริหารงาน
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
นโยบายการบริหารงาน
เป้าประสงค์ และพันธกิจ
กระบวนการ e-Testing
  ขั้นตอนในการทำข้อสอบ
กำหนดคาบในการสอบ
เอกสารที่น่าสนใจ
  ระเบียบและคำสั่งต่างๆ
งานนโยบายและแผน
ภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพ
คณะผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
   
   
   
 
   
 
 
 
     
 
 
 

 

ประกาศ
สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดการสอบ e-Testing ภาค 2/2559

 

 
     
   
   
     

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บุคลากรสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ณ วัดชนะสงคราม ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่าน พระเทพวิมลมุนี (กฤช กิตฺติวํโส) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม รับเทียนเข้าพรรษาและเครื่องไทยธรรม ดังกล่าว และท่านได้ให้พรให้บุคลากรทุกๆคนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 6-11 สิงหาคม 2558 บุคลากรสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานรามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11 และได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมเดินแบบผ้าไทยอีกด้วย

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บุคลากรของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันปณิธานความดี ปีมหามงคล และร่วมรับฟังบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชาวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วมพิธีทำบุญ บวงสรวง และวางพวงมาลา
วันคล้ายวันอสัญกรรม ท่านจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต) บิดาการไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าทุกท่าน

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 สำนักทดสอบฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของหน่วยงาน

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำบุคลากรทุกท่านเข้าอวยพรท่าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (อธิการบดี) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 และท่านรศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้งสำนักทดสอบฯ

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมโรงทานของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพียง

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 สำนักทดสอบฯ โดยผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร (รธก. ฝ่ายวิชาการและวิจัย) ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา สวป. และอาจาย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาผู้พิการหารือแนวทางการดำเนินการสอบสำหรับภาคการศึกษา 1/2557

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานรามคำแหงรวมใจ วางพานพุ่ม และแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส​​คล้ายวันประสูติ ที่ 12 สิงหาคม 2557

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัทซีพี จำกัด ร่วมกันบรรยายหัวข้อ "ASEAN Economic Community Situation Update"ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่านอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเข้าร่วมฟังบรรยาย

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรม ท่านจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) บิดาการไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าทุกท่าน

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

ชาวสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ใหม่ วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57 ณ. โรงแรมซีรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทุกท่านได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และช่วยกันวางแนวทางในการพัฒนาสำนักทดสอบฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บุคลากรสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านร่วมกันกราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ ท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และท่านรองศาตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีและผู้ก่อตั้งสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และอบอุ่น ซึ่งทั้งสองท่านได้กล่าวชื่นชมการทำงานของบุคลากรและความเจริญก้าวหน้าของสำนักทดสอบฯ ที่ได้ดำเนินงานผ่านมาด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บุคลากรชาว e-Testing ได้จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 และมีกิจกรรมสังสรรค์ จับฉลาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาตนเองมีความสุขและภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกๆท่าน และจะตั้งใจทำงานดูแลสำนักทดสอบฯให้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านมีความรักความสามัคคีกันเช่นนี้ตลอดไ

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
       
ดูกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
คลิปรายการสาระดีดี
 
 
 
คลิกที่ภาพสำหรับดูความประทับใจของเหล่านักศึกษา
 
     
     
     
 
คลิกที่ภาพสำหรับดูความประทับใจของเหล่านักศึกษา
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
website-hit-counters.com
 
 
เริ่มนับ 9 มิถุนายน 2551